Beleid.

Openbaar domein

In deze bestuursperiode investeren we twee keer zoveel middelen in ons openbaar domein in vergelijking met de vorige legislatuur. De stadsbegroting voorziet, naast de budgetten van de ditricten, maar liefst 134 miljoen euro voor de aanleg van straten, pleinen, voet- en fietspaden, met veel aandacht voor het integreren van groen en water. De gevolgen ervan zullen we letterlijk zien, grote werken zullen het uitzicht van de stad helemaal veranderen. Maar ook kleine aanpassingen maken een wereld van verschil, zeker in een wereld waar het klimaat opwarmt. Naast de werf van de eeuw, de grote verbinding, zetten we in op heel wat infrastructuurprojecten die onze stad nogmooier en leefbaarder zullen maken.
 • Via Sinjoor: een wandelboulevard van het Centraal Station tot aan de Scheldekaaien. Ook de Groenplaats en de Wapper worden in dit project grondig aangepakt.
 • Masterplan Sint-Anneke Plage: heraanleg van de Scheldeboorden op Linkeroever en het Sint-Annastrand.
 • Gloriantlaan: verfraaiing van het volledige plein en de parkeerplaatsen. Hier vergroenen,verblauwen en ontharden we maximaal.
 • Park Groot Schijn: een plaats voor wandelaars, fietsers en sportievelingen. Het skatepark en centrale groene plein zijn al een trekpleister geworden voor jong en oud. Met een nieuwe de fiets –en voetgangersbrug over het Schijn naar het speelbos.
 • Het Rozemaaipark: dit park werd niet alleen geselecteerd voor de finale van de prijs publieke ruimte, het krijgt ook nog een uitbreiding. Door het open leggen van de beekvallei zorgen we opnieuw voor stromend water via de Oude Landen naar het Schijn.
 • Lakborslei: We maken een nieuwe groene boulevard waar elke weggebruiker een duidelijke plaats krijgt. De kruispunten worden veiliger ingericht. Door aangepaste inrichting wordt de snelheid optimaal gestuurd. De waterbuffering gebeurd maximaal op het terrein zelf.
 • Diamantstraten: We gaan met dit project naar een opwaardering van het economische hart van de diamant waarbij we een veilige ruimte creëren en een duurzaam en aangenaam handelscentrum centraal staat. We gingen hiervoor in gesprek met de bewoners en de handelaars en in het bijzonder met AWDC.
 • Lillo: We voorzien een heraanleg van het dorpscentrum en de reconstructie van het bastion
 • Astridplein: hier voorzien we een volledige heraanleg van boven –en onderbouw om
 • Morkhoven: Om de wateroverlast in de wijk te verminderen, wordt gezocht om een waterverbinding aan te leggen tussen de wijk en de rivier groot schijn.
 • Herentalsebaan
 • Stadsparkvijver: We willen in dit dossier het goede voorbeeld geven. In het verleden werd het bemalingswater van Den Bell afgevoerd naar de riolering en ging het dus verloren. We leiden nu het water via een leiding die we aanbrengen in de reeds bestaande riolering naar het stadspark, waardoor we de straten niet moeten opengooien. Hierdoor zorgen we ervoor dat het waterpeil in de vijver behouden wordt.

De gevolgen van klimaatveranderingen zijn heel voelbaar in een stedelijke omgeving. De temperatuur kan tijdens de zomer tot tien graden hoger liggen in de stad dan op het platteland. Daarom is verkoeling ontzettend nodig. Waar we kunnen, ontharden we de stad. Onder de naam ‘Antwerpen breekt uit’, maakt beton plaats voor een ondergrond die warmte minder vasthoudt en regenwater meer doorlaat. Klimaatstraten en tuinstraten bouwen het openbaar domein om tot plaatsen met meer groen en regenwaterpompen zodat het fijn vertoeven is voor mens, plant en dier.

  • De laatste jaren stond de vijver van het stadspark vaak droog. Via een leiding in de bestaande riolering zullen we het bemalingswater van Den Bell naar de stadsparkvijver brengen. Daarnaast zullen we via een wijkwaterplan het regenwater van de omliggende straten zo veel mogelijk afleiden naar de vijver.
  • Tuinstraten: in samenspraak met bewoners werden de eerste tuinstraten gerealiseerd in de districten Antwerpen, Wilrijk, Borgerhout en Berchem.
  • Waterplan: met dit plan zorgt de Stad Antwerpen ervoor dat waterbuffering en regenwaterinfiltratie steeds de regel is bij stadsvernieuwingsprojecten en de (her)aanleg van het openbaar domein.
  • Lichtplan: niet alleen de straatverlichting wordt verduurzaamd met energiezuinige leds, ook onze historische gebouwen zetten we klimaatvriendelijk in de spotlights. Het Centraal-Station, het Steen, de Hollandse Synagoge en het operagebouw krijgen nieuwe verlichting.

Niets zo vervelend wanneer een straat waar pas gewerkt is, opnieuw wordt opengebroken. Een slechte afstemming tussen onderhoudswerken zorgt voor een slordig en hinderlijk openbaar domein. Door nieuwe afspraken te maken met nutsbedrijven pakken we deze aanhoudende problemen eindelijk aan.

Ook met de uitrolvan het WegenInformatiesysteem. Dit platform levert de stad en zijn districten een tool om de kwaliteit van het openbaar domein beter te kunnen monitoren. Hierdoor kunnen we gericht extra inzetten op onderhoud van wegen die daar het meest aan toe zijn. Met extra budget dat is vrijgekomen kunnen we deze legislatuur nog 45 straten onvoorzien toch een onderhoud geven.

Werk

Antwerpen heeft een bloeiende economie, bedrijven smeken om werkkrachten en toch telt onze stad een dertigduizendtal werkzoekenden. Dat zijn in verhouding bijna dubbel zo veel werklozen als in de gemiddelde Vlaamse gemeente. Het hebben van een job is de beste garantie tegen armoede. Hoe begeleiden we meer mensen naar werk?

Allereerst, de hoge werkloosheidscijfers zijn te verklaren vanuit onze stedelijke situatie. Een grootstad krijgt te maken met grote sociale uitdagingen. Meer dan de helft van onze werkzoekenden is kortgeschoold, een vierde heeft een taalachterstand Nederlands en een zesde is jonger dan 25 jaar. Het zorgt ervoor dat een baan vinden voor hen minder makkelijk gaat dan voor iemand met bijvoorbeeld een diploma hoger onderwijs of meer werkervaring op de arbeidsmarkt.

Omdat het probleem niet nieuw is en veel maatregelen in het verleden er niet in slaagden om het werkloosheidscijfer te verlagen, zoeken we naar andere manieren om de tanker te keren. Daarom zetten we in op een intensieve jobbegeleiding en kijken we verder dan de klassieke recepten. Naast onze structurele patricipatie in projecten zoals Duo For A job, de City Pirates en MicroStart investeren we in initiatieven zoals Hospitality Heroes, Graaf Werk, Learning For Life, Instroom.academy die mensen binnen een relatief korte termijn via een begeleidingstraject aan werk helpen.  

En waarom laten we werkzoekenden bijvoorbeeld steeds doorstromen naar vacatures in loondienst? Werkzoekenden aanmoedigen om een eigen bedrijf te starten, moet ook een optie zijn. Om knelpuntberoepen in te vullen, willen we ook zij-instromers inschakelen.

Laten we iedere gelegenheid aangrijpen om de werkzaamheidsgraad te verhogen. ‘De Grote Verbinding’ of de Oosterweelwerken is de ‘werf van de eeuw’ waar vele handen voor nodig zijn. Voor laaggeschoolde jongeren is dit een kans om letterlijk mee te bouwen aan het Antwerpen van morgen. Daarom zullen we jaarlijks een honderdtal werkzoekenden koppelen aan de aannemersbedrijven.

Samen met VDAB streeft de Stad Antwerpen ernaar om tegen 2025 6000 kortgeschoolde jongeren aan het werk te krijgen en de Antwerpse werkzaamheidsgraad op te trekken van 64% naar 70%, richting het Vlaamse gemiddelde.

Digitalisering en innovatie

De digitale en technologische ontwikkelingen verlopen steeds sneller en de verwachtingen van onze inwoners nemen op dit vlak toe. Antwerpen kiest dan ook resoluut voor digital first in haar contacten met inwoners en bezoekers, waarbij één digitale beleving en gebruiksgemak centraal staan. Het voormalige Tolhuis is helemaal omgebouwd tot innovatiehub The Beacon. Een zestigtal bedrijven die zich toespitsen op digitale innovatie (zoals Artificial Intelligence, Internet of Things) vinden er onderdak. De mix van start-ups, scale-ups en gerenomeerde bedrijven zorgt voor een kruisbestuiving die nergens te zien is. Drones die medisch materiaal tussen ziekenhuizen vervoeren, een codeerschool, JasnaRok, een 5G-lab en ga zo maar door.  In onze dienstverlening en stadscommunicatie zetten we dan ook in op maximaal digitaal. Hiervoor ontwikkelen we een eigen app. De App van ‘t Stad wordt een e-loket dat in de broekzak van elke Antwerpenaar past. Sluikstort aangeven, reispaspoorten verlengen, als horeca-uitbater een terrasvergunning aanvragen: het gaat allemaal met één druk op de knop .

Daarnaast willen we dat technologie helpt om het stadsleven te verbeteren. Luchtkwaliteit, mobiliteit, geluidsoverlast, de sterkte van de straatverlichting: Antwerpen wordt een smart city. Met respect voor privacy verzamelen we data over de stad om sneller te kunnen ingrijpen op concrete problemen en om de impact van gepland beleid beter te kunnen inschatten. Zo kan de stad bij de geplande heraanleg van een kruispunt eerst een digitaal model maken, en zo bekijken of een rondpunt dan wel een kruispunt met verkeerslichten beter is.

Antwerpen wordt zo een levend laboratorium waar innovatieve toepassingen, producten en diensten hun ontstaan kunnen vinden. De hele stad als een proeftuin voor innovatie.

Tegelijk beseffen we dat niet iedereen vlot omgaat met computers of smartphones. Wie geen of weinig digitale vaardigheden heeft, zal daarom nog steeds in de districtshuizen terechtkunnen voor burgerzaken.  Maar het probleem is groter. Bijna 10% van de Belgen tussen 16 en 74 jaar surfte nog nooit op het net. Bij meer dan een derde van de Bevolking zijn digitale basiscompetenties niet of zwak aanwezig. Deze groep heeft dus ook moeite om online naar een job te zoeken of hun busrit te plannen. Om die digitale kloof te dichten, breiden we de initiatieven digitale inclusie uit. In de webpunten op verschillende locaties in de stad is er toegang tot computers en internet, en laagdrempelige ondersteuning en lessen. Met de Digitaal Inclusieve Wijk bieden we digitale ondersteuning via het buurtwerk. Het project Digiburger zorgt voor digitale oefenkansen in buurtrestaurants en dienstencentra.  Zo hopen we iedereen mee te nemen met de digitale trein.

Economie en industrie

Antwerpen heeft de grootste stedelijke economie van Vlaanderen en telt meer dan 100.000 bedrijfsvestigingen die 260.000 mensen tewerkstellen. De Antwerpse economie is daarom de welvaartsmotor van de stad en bredere regio. Dat wil ik zo houden. Het economische beleid van de stad is er dan ook op gericht onze concurrentiekracht te versterken en onze economie toekomstbestendig te maken. Daartoe ondersteunt de stad duurzaam ondernemerschap en stimuleert ze economische innovatie.

In The Beacon, het voormalige Tolhuis, komen technologische corporates, start-ups, scale-ups en toponderzoekers samen om sterke IoT-oplossingen (Internet of Things, slimme apparaten die met elkaar kunnen communiceren) te ontwikkelen voor industrie, logistiek en smart cities. Deze plek is een samenwerking tussen de Stad Antwerpen, het Havenbedrijf, Imec, Universiteit Antwerpen,- Lantis en Agoria.

In The Beacon worden alle spelers in de IoT-keten samengebracht: van kleine tot grote IoT-bedrijven en baanbrekende onderzoekers. Door relevante partners te laten samenwerken, ontstaan nieuwe opportuniteiten en oplossingen waar de bedrijven maar vooral ook de eindgebruikers beter van worden. The Beacon is meer dan een kantoorruimte, vandaar dat er ook een uitgebreid community management is dat de bedrijven ondersteunt en onderling verenigt.

Op de terreinen van het voormalige Petroleum-Zuid verrijst het eerste klimaatneutrale bedrijventerrein in ons land: Blue Gate Antwerp. Duurzaamheid en de circulaire economie staan er centraal.

Als grootste petrochemische cluster van Europa neemt Antwerpen op deze plek met BlueChemhet voortouw in de verduurzaming van een sector die kansen biedt om onze planeet te beschermen. Zo is bioafbreekbaar plastic bijvoorbeeld een petrochemische innovatie. In BlueChem, een samenwerking met onder meer essenscia, de Belgische sectorfederatie van de chemische industrie en de life sciences., zoeken ondernemers naar gelijkaardige vernieuwingen voor industrie en consument. De stad riep hier ook het BlueChem Kickstartfund in het leven om starters te ondersteunen met het inrichten van labo-ruimte.

Met het proejct Plug & Play Antwerp focussen stad en haven dan weer op de verduurzaming van de maritieme sector. Startende bedrijven gericht op maritieme innovatie krijgen ondersteuning en werken samen met de grote bedrijven.

Sinds Covid19 is innovatie in de health sector een hot topic. Als stad waren we hier reeds enkele jaren intensief mee bezig. Het beleid rond e-health in de medische sector concentreert zich voor in BHIC (Blue Health Innovation Center). BHIC stimuleert innovatie en ondernemerschap op de kruising van technologie en healthcare in Vlaanderen. Het is een samenwerking met de steden Gent en Genk.

Een belangrijke industrie voor Antwerpen is de mode. De Antwerpse mode-industrie levert jaarlijks 300 miljoen euro toegevoegde waarde aan de stadseconomie. Een tiende ervan, 30 miljoen euro, is te danken aan de onafhankelijke ontwerpers. Daarom werkte dit kabinet in samenspraak met de modeafdeling van de Koninklijke Academie voor Schone Kunsten, het Modemuseum en de retailwinkels een modeplan uit, een stedelijke strategische visie waar we 10 miljoen euro aan middelen koppelen. Het is de allereerste keer dat de Stad Antwerpen zich zo uitdrukkelijk engageert voor de modesector.

Start-ups en ondernemen

Een kwart van de buitenlandse investeringen in België vinden hun weg naar onze stad. Het aantal digitale start-ups en scale-ups verdubbelde de laatste jaren. Allemaal tekenen aan de wand van een gezond ondernemersklimaat in Antwerpen. Om ondernemerschap te blijven stimuleren en te verstevigen, steunt ons start-upbeleid op vier pijlers.

1. Toegang tot talent

Start-ups of ondernemingen die willen doorgroeien, vinden vaak niet de juiste medewerkers. Daarom zetten we in op heropleiding en financieren we projecten zoals BeCode waar iemand in enkele maanden tijd leert programmeren.

2. Toegang tot kapitaal

De Stad Antwerpen organiseert matchmaking events zodat start-ups hun idee kunnen voorstellen aan potentiële investeerders. Eerdere soortgelijke inspanningen wierpen hun vruchten af. Digitale start-ups haalden de laatste jaren 807% meer kapitaal op dan voordien.

3. Toegang tot de wereld

Als een onderneming wil groeien, dan is Vlaanderen al snel te klein. Daarom nemen we Antwerpse ondernemers mee op internationale missies, zijn we lid van internationale netwerken en hebben we samenwerkingen met andere buitenlandse steden zodat onze bedrijven zich over de hele planeet kunnen voorstellen.

4. Toegang tot klanten

Het stedelijke Digipolis ‘Buy from Start-ups’-project zorgt ervoor start-ups en andere innovatieve dienstverleners sneller hun weg vinden naar de openbare aanbestedingen van de Stad Antwerpen. In de toekomst gaan we dit nog verder uitbreiden.

Rechtzaken

Een agent geraakt door geweld gewond tijdens een interventie. Het OCMW moet een bewindvoerder aanstellen voor iemand met ernstige psychische problemen. Een aannemer voert een heraanleg slecht uit. In al deze situaties neemt de stad een advocaat onder de arm.. Mijn ervaring als strafpleiter gebruik ik om de rechtszaken van de Stad Antwerpen goed en nauwkeurig op te volgen.

Op de buitengevel van het zestiende-eeuwse Antwerpse stadhuis staat het beeld van Vrouwe Justitia. Met de bevoegdheid rechtszaken zorg ik dat ook binnen gerechtigheid geschiedt.

beleid Erica
beleid schepen Erica Caluwaerts

Marketing en communicatie

Antwerpen heeft een bloeiende modesector, de tweede grootste haven van Europa, musea en cultuurhuizen met een wereldreputatie. Het is de draaischijf van de diamanthandel, een populaire winkelstad waar heel wat evenementen plaatsvinden en waar je heerlijk kan eten, drinken en verblijven, en dit alles in een mooi historisch centrum. Deze troeven zetten we in de verf met marketingcampagnes om bezoekers en toeristen aan te trekken.

Een stad die dichtbij haar burgers staat, communiceert ook helder en duidelijk met hen. Informatiecampagnes moeten niet alleen bewoners, maar ook bedrijven en bezoekers op de hoogte brengen van alles wat er in Antwerpen beweegt. De Oosterweelwerken (De Grote Verbinding), onze jaarlijkse verkeerscampagne, Winter in Antwerpen, Allemaal Antwerpenaar, de Fashion Week, een heraanleg van een straat: de communicatiediensten van de stad draaien steeds op volle toeren.

We willen maximaal digitaal communiceren. Antwerpen was de eerste gemeente met een website en we zullen ook als eerste een mobiele app ontwikkelen, de App van ‘t Stad. Sluikstort aangeven, reispaspoorten verlengen, als horeca-uitbater een terrasvergunning aanvragen: het zal allemaal kunnen met één druk op de knop.

Maar nog niet iedereen is goed vertrouwd met het internet. Kijk bij de bevoegdheid ‘Digitalisering’ voor onze visie op e-inclusie en onze actiepunten tegen digitale ongeletterdheid.