Ruimtelijk uitvoeringsplan Friendshipsite definitief vastgesteld

pilootprojecten
Openbaar domein

De stad wil de Friendshipsite op het Eilandje herontwikkelen tot een levendige en aantrekkelijke locatie met ruimte voor wonen en werken. Daartoe werd het ruimtelijk uitvoeringsplan (RUP) definitief vastgelegd. Uitgangspunten zijn onder andere dat de Dinantstraat verdwijnt en dat een grotere bouwhoogte wordt toegelaten op bepaalde plekken. Het college legt de definitieve vaststelling van dit RUP nu ter goedkeuring voor aan de gemeenteraad.

De Friendshipsite maakt deel uit van de wijk Oude Dokken op het Eilandje en wordt begrensd door de Amsterdamstraat, Sint-Laureiskaai, Rijnkaai en Bataviastraat. De site omvat het bekende grote kantoorgebouw met de oranje ramen, de Friendshipbuilding (‘de Chiquita’); een servicestation van Total; een braakliggend terrein met parking; een tractiestation van De Lijn en openbaar domein waaronder de Dinantstraat. Om de herontwikkeling mogelijk te maken, heeft de stad een RUP gemaakt. Het doel is om de site te ontwikkelen tot één samenhangend en levendig bouwblok. Daarvoor zijn in het RUP enkele belangrijke uitgangspunten vastgelegd.

Opheffen Dinantstraat

“De Oude Dokkenwijk heeft heel wat potentieel. Het RUP Friendshipsite heeft de ambitie om deze site als één samenhangend en levendig bouwblok te ontwikkelen en zo verder aansluiting te laten vinden bij de hippe en dynamische wijk die het Eilandje de afgelopen jaren geworden is”, zegt schepen voor stadsontwikkeling en ruimtelijke ordening Annick De Ridder.

Het RUP zal de Dinantstraat (die twee bouwvelden van elkaar scheidt) opheffen, waardoor er een integrale en geïntegreerde ontwikkeling mogelijk gemaakt wordt. Schepen De Ridder:

“Zo ontstaan nieuwe ruimtelijke mogelijkheden. Er komt bijvoorbeeld een centrale groene ruimte in het hart van het bouwblok. Dit binnenhof moet grotendeels privaat-collectief en deels publiek worden. Minimaal 60% ervan mag niet onderbouwd worden, zodat een volwaardige groenaanleg en waterinfiltratie mogelijk is.”

Wijzigen bouwhoogte

Door de locatie, in de oksel van de Rijnkaai en de Amsterdamstraat, leent de plek zich tot hogere volumes dan vandaag toegestaan volgens het RUP Eilandje. Het RUP Friendshipsite zegt het volgende:

  • Aan de Rijnkaai is het mogelijk om 2 hoogteaccenten toe te laten (een van maximaal 11 bouwlagen en een van maximaal 13 bouwlagen).
  • In de Bataviastraat wordt er ingezet op een volwaardige woonstraat, met maximaal 5 bouwlagen. Hier zijn gezinswoningen met voortuinen mogelijk.
  • Aan de Sint-Laureiskaai zijn plaatselijk maximaal 9 bouwlagen mogelijk.

Mix van wonen en stedelijke functies

In het nieuwe RUP wordt de hoofdbestemming wonen aangevuld met stedelijke functies, waaronder gemeenschapsvoorzieningen en openbare nutsvoorzieningen, detailhandel, kantoren, diensten en ateliers, vrijetijdsvoorzieningen, horeca en een tankstation. Er wordt een minimum aan publiek toegankelijke functies vastgelegd, voor een levendige buurt met toegangen en doorzichten vanaf de omliggende straten.

Aansluitingsverplichting op warmtenet

Een aansluitingsverplichting voor een mogelijk toekomstig warmtenet wordt opgenomen in het RUP. Elk op te richten gebouw in het plangebied moet daartoe de nodige voorzieningen treffen.

Mobiliteit

Het gemotoriseerde verkeer wordt gebundeld tot één in- en uitgang aan de Rijnkaai, zo ver mogelijk gelegen van het kruispunt Rijnkaai-Amsterdamstraat zodat dat minimaal belast wordt. Er wordt maximaal in ondergronds parkeren voorzien.

RUP Friendshipsite

Het RUP Friendshipsite is een gedeeltelijke herziening van het bestaande RUP Eilandje. De visie en de stedenbouwkundige voorschriften van het RUP Eilandje blijven overeind. De ontwikkeling van de Friendshipsite blijft dus aansluiten bij de huidige doelstellingen van het RUP Eilandje. Het opzet is om de totale bovengrondse brutovloeroppervlakte conform het RUP Eilandje grosso modo te behouden, met een maximum van 38.000 m².


Deel dit bericht: