Stad wil park van 10 hectare en combinatie van wonen en bedrijvigheid voor gebied de Lageweg Hoboken

pilootprojecten
Openbaar domein

De stad maakte een proces- en startnota op van het Ruimtelijk Uitvoeringsplan (RUP) voor het gebied de Lageweg in Hoboken. Met het RUP de Lageweg wil de stad het woon- en industriegebied herbestemmen. Het betreft een plangebied van circa 30 hectare. Dat moet opnieuw een gemengd gebied worden met ruimte voor (maak)bedrijven en wonen, een grootstedelijk park en stedelijke voorzieningen voor de buurt. De eigenaars en buurtbewoners krijgen een uitnodiging voor een digitaal infomoment op 30 juni.

Het plangebied ligt in Hoboken tussen de spoorlijn Antwerpen-Puurs, de Emiel Vloorsstraat, de Hendriklei, de Weerstandlaan, de Krugerstraat en de Zuidweg. Het plangebied wordt doorkruist door de Lageweg.

Schepen voor stadsontwikkeling en ruimtelijke ordening Annick De Ridder: “Een deel van het gebied de Lageweg ligt er al enkele jaren als een stadskanker bij en met deze startnota zetten we de eerste krijtlijnen uit om het te ontwikkelen tot een meerwaarde voor de buurt en de ruimere omgeving. Het is een enorme kans voor Hoboken om een publiek toegankelijk park van 10 hectare te creëren. Dat biedt een antwoord op het groentekort in de buurt en op de overstromingsgevoeligheid van het gebied. Met de overige 20 hectare willen we inzetten op een combinatie van wonen, werken en stedelijke voorzieningen. De eigenheid en identiteit die het gebied vandaag heeft, vormt de basis voor de toekomstige ontwikkelingen.” 

Om deze ambities mogelijk te maken, is er een andere bestemming nodig dan die van het gewestplan. Daarom maakt de stad een ruimtelijk uitvoeringsplan (RUP) op. Dat is het juridische document om het kader voor de plannen verder te verankeren. Alle toekomstige plannen, ontwerpen en vergunningsaanvragen moeten aan dat RUP worden getoetst.

Districtsburgemeester voor Hoboken Kathelijne Toen: “Dit RUP kan een katalysator zijn om impulsen te geven aan de hele buurt. Door te kiezen voor een gemengde ontwikkeling van wonen, werken en stedelijke voorzieningen met een park als het hart van het projectgebied wordt er maximaal ingezet op levendigheid. Zo komt dit plan tegemoet aan de hoge nood aan groen en recreatie in deze buurt. De Lageweg kan ten slotte de verbinding vormen tussen natuurgebied de Hobokense Polder, het regionaal bedrijventerrein Blue Gate Antwerp, de groothandelsmarkt en het Kiel.”

Bestaande situatie Lageweg

De Lageweg is op dit moment een plek met een heel aantal verlaten bedrijfsgebouwen en -terreinen. Bij hevige regenval staat de Lageweg blank en door de schaal en aaneenschakeling van bedrijven en woningen zijn er geen doorsteken om de buurten met elkaar te verbinden. Ten slotte is er weinig groen voor natuur en spel. Een oplossing was niet evident omdat het gebied verschillende grondeigenaars heeft. De stad heeft nauwelijks gronden in eigendom en werkt sinds 2015 met verschillende eigenaars, bewoners en het district Hoboken aan een plan met meerwaarde voor het gebied zelf en de buurten errond. Met de goedkeuring van de proces- en startnota wordt daarbij nu een versnelling hoger geschakeld.

Proces- en startnota

Dit is de eerste stap van het RUP, een proces dat een drietal jaar zal duren. De procesnota licht de verschillende stappen van het proces uitgebreid toe en geeft ook aan wie er bij elke stap betrokken zal worden tot en met het definitieve ontwerp. In de startnota wordt het gebied van de Lageweg omschreven, wat de bestaande en de mogelijke toekomstige situatie is en welke stedenbouwkundige principes en concepten er vandaag op tafel liggen. De plannen en tekeningen zijn indicatief, om de verandering van het geheel meer te duiden en begrijpelijk te maken. Deze kunnen nog wijzigen in de loop van het proces.

Inzage en inspraakmoment

De start- en procesnota van het RUP liggen ter inzage van 21 juli tot en met 18 september 2020. Dat is de officiële periode waarin iedereen kan reageren op het voorstel. Die reacties worden dan geëvalueerd en mee opgenomen in de scopingnota, dat is de volgende stap en de basis om een voorontwerp RUP uit te werken.

Deel dit bericht: