Definitief ontwerp voor Lakborslei en Rodekruisplein klaar

pilootprojecten
Openbaar domein

Met de goedkeuring van het definitief ontwerp voor de vernieuwing van de Lakborslei en het Rodekruisplein ligt de weg vrij voor een verkeersveilige en klimaatbestendige inrichting voor de Lakborslei. Brede voet- en fietspaden verbeteren de verkeersveiligheid, een grote groenstrook met nieuwe bomen verhoogt de leefbaarheid en zorgt voor een optimale waterbuffering. 

De Lakborslei ligt in het district Deurne en loopt van de Turnhoutsebaan (Cogelsplein) tot aan de Bisschoppenhoflaan. Met de aanleg van een groene corridor, een nieuw pleintje ter hoogte van het Huis van het Kind en een betere wateropvang en -buffering krijgt de Lakborslei een toekomst- en klimaatbestendige inrichting. Comfortabele fiets- en voetpaden en een duidelijke en veilige inrichting aan de schoolomgevingen maken de Lakborslei verkeersveiliger voor alle gebruikers.

Met de goedkeuring van het definitief ontwerp kan de stad Antwerpen samen met het district Deurne de omgevingsvergunningsaanvraag en de aanstelling van een aannemer in de loop van 2022 opstarten. Eens de aannemer gekend is, kunnen de werken gefaseerd ingepland worden in de loop van 2023 om tegen midden 2024 klaar te zijn. 

Klimaatbestendig ontwerp

Aan de westkant van de Lakborslei, de kant van de oneven huisnummers, zorgt een nieuwe groenstrook van 5 meter breed voor meer groen en een betere opvang van regenwater, en dit over de volledige lengte van de straat. In samenspraak met de bewoners is de groenstrook ingedeeld in drie zones:

–        een intensief beheerde groene verblijfszone met banken

–        een extensief beheerde wandelzone

–        een ontoegankelijke zone met heesters

Er worden in deze strook doorsteken voorzien om de aangrenzende parkeerstrook te bereiken of om een vlotte bereikbaarheid van de aanpalende huizen te garanderen voor de hulpdiensten. In deze groenstrook komen er een kleine 100 bomen bij. De groenstrook doet ook dienst als buffer tussen het nieuwe fiets- en voetpad en de straat. Daarnaast verbindt de strook verschillende groene zones en doet ze dienst als groene corridor voor fauna en flora.

Claude Marinower, schepen voor openbaar domein: “Ook de riolering in de straat wordt volledig vernieuwd met speciale aandacht voor de infiltratie, hergebruik en buffering van regenwater. Zo wordt het regenwater lokaal opgevangen en gebufferd. Hiervoor wordt het nieuwe multifunctioneel ontmoetingspleintje ter hoogte van het Huis van het Kind speciaal ingericht. Bij veel regenval kan het plein voor een deel onderlopen en zo het te veel aan water tijdelijk opgevangen om daarna vertraagd weg te trekken. Ook ter hoogte van de bomen wordt het water gedeeltelijk gebufferd zodat het groen bij droogte uit een watervoorraad kan putten.”

Ten slotte wordt ook het Rodekruisplein heringericht met meer verblijfsruimte, extra waterbuffering en een effici├źntere inrichting van de parking die bovendien met heuvels afgeschermd wordt van het groene plein.

Meer comfort voor fietsers en voetgangers

Om de verkeersveiligheid en het comfort voor alle weggebruikers te verhogen wordt de Lakborslei volledig vernieuwd. Zo zorgen brede voetpaden voor meer comfort en krijgen fietsers aan beide kanten van de straat een fietspad van 2 meter breed met aan de kruispunten voldoende opstelruimte. De scholen en het Huis van het Kind krijgen voldoende ruimte om bijvoorbeeld te wachten of afscheid te nemen.

De rijbaan wordt overal 6,30 meter breed, zodat vrachtwagens of bussen elkaar makkelijk kunnen kruisen. Het langsparkeren in de straat wordt zo veel mogelijk behouden, de parkeerplaatsen die verdwijnen worden voor een deel gecompenseerd op de nieuwe parking op het Rodekruisplein.

Tram 5 zal op zijn huidige locatie door de Lakborslei, tussen de De Gryspeertstraat en de Berlaimontstraat blijven rijden. 

Deel dit bericht: