Stad helpt werkgevers en werkzoekenden in onzekere tijden

pilootprojecten
Openbaar domein

Ook op het vlak van tewerkstelling zorgt de coronacrisis voor grote uitdagingen die snelle actie vereisen. Ter ondersteuning van Antwerpse bedrijven en werkzoekenden zocht de stad deze zomer hr-dienstverleners en bedrijven met voorstellen om meer mensen aan het werk te houden en te krijgen. Gisteren besliste de stad aan negen projecten een totale bijdrage van 923.000 euro toe te kennen. Deze beslissing moet nog bekrachtigd worden door de gemeenteraad. Bovendien kreeg microStart vzw een toelage van 200.000 euro om kleine leningen aan ondernemers te verstrekken.

De werkloosheid – al dan niet tijdelijk – groeit. Zo zijn de werkloosheidscijfers van augustus met 7,4% gestegen ten opzichte van een jaar geleden. De stad Antwerpen wil meer mensen aan het werk houden en krijgen. Concreet konden bedrijven en hr-dienstverleners voorstellen indienen. Enerzijds gaat de stad samen met partners op zoek naar nieuwe werkgevers die kansen willen bieden aan mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Zij kunnen ook rekenen op werkvloerbegeleiding. Anderzijds riep de stad op om extra opleidingsmogelijkheden te voorzien voor werknemers en werkzoekenden, en innovatieve hr-oplossingen uit te werken voor de huidige uitdagingen op de arbeidsmarkt en de instroom van werknemers te stimuleren.

Schepen voor economie en werk Claude Marinower: “Door de coronacrisis wordt de problematiek rond werkloosheid nog acuter. We kunnen als stad niet achterblijven en grijpen in waar mogelijk. Dit doen we door in te zetten op innovatieve projecten zoals Mooi Werk Makers, dat onder meer job redesign inzet om het behoud en de instroom van werknemers te stimuleren.“

De stad moedigt werkgevers ook aan om extra kwetsbare profielen aan te werven. Schepen voor sociale economie Tom Meeuws: “Het gaat bijvoorbeeld om mensen die afhankelijk van een leefloon en langdurig werkloos zijn. De stap naar de reguliere arbeidsmarkt is niet voor iedereen even makkelijk. We gaan werkgevers begeleiden en ondersteunen om met deze doelgroep om te gaan. We willen dat deze nieuwe werkervaring voor beide partijen een succes is.”

Schepen Claude Marinower vult nog aan: “Ook de doelstellingen uit het samenwerkingsakkoord verliezen we niet uit het oog. Zo geven we ook een toelage aan Erdena vzw om 48 NEET-jongeren (‘not in education, employment or training’) op te leiden naar knelpuntberoepen. Deze organisatie schenkt hierbij extra aandacht aan digitalisering, maar ook aan het versterken van de beroepsbekwaamheid en attitudetraining om hen klaar te stomen voor de arbeidsmarkt.”

Uit de 17 inzendingen koos een jury op basis van vooropgestelde criteria in totaal 9 projecten. De middelen voor de betoelaging van deze projecten komen uit het stedelijke compensatiefonds voor de coronacrisis dat de stad midden juni opzette.

  • Randstad RiseSmart zal bedrijven sensibiliseren en motiveren om in te zetten op sociale tewerkstelling, waarbij de focus ligt op het activeren en begeleiden van leefloners. Verder ontwikkelt deze dienstverlener onder meer een vraaggericht aanbod waarbij jobhunting en -matching centraal staan.
  • WaW – Make it Work vzw gaat actief op zoek naar bedrijven die willen inzetten op sociale tewerkstelling, en begeleidt in eerste fase zowel de bedrijven als de nieuwe werknemers. Met dit project breidt de organisatie haar expertise uit van kwetsbare jongeren naar een bredere en ruimere doelgroep van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt.
  • Een tweede initiatief van WaW – Make it Work vzw is een tewerkstellingsproject voor jongeren die in aanraking kwamen met justitie, maar hun leven weer op het juiste spoor willen zetten. Coaches leren hen hun talenten ontdekken en verantwoordelijkheid nemen, om vanuit die sterktes op zoek te gaan naar een job. De organisatie zal met de stedelijke steun 27 jongeren extra begeleiden en opvolgen.
  • Horeca Forma Vlaanderen vzw organiseert een opleidingstraject bartender en een bijscholingstraject van-hulpkok-tot-kok voor (tijdelijk) werkzoekenden. De organisatie begeleidt de cursisten minstens 6 maanden na de opleiding en wil na 3 maanden 70% van de cursisten duurzaam tewerk kunnen stellen in de sector.
  • Recent is de volledige infrastructuur van het bekende bedrijfssoftwarepakket SAP overgezet naar een online netwerk. Om het nijpende tekort aan specialisten op te vangen, wil codeerschool BeCode vzw in 9 maanden tijd 110 professionals met ervaring in hr, financiën, administratie, … omscholen naar SAP-consultant of -eindgebruiker (bij de bedrijven).
  • Vanuit haar open leercentrum Athena wil Erdena vzw 48 NEET-jongeren (‘not in education, employment or training’) opleiden naar knelpuntberoepen. Hierbij gaat extra aandacht naar digitalisering, het versterken van de beroepsbekwaamheid en attitudetraining. Samen met Armen TeKort en Baanbrekers biedt de organisatie een opleidingstraject op maat aan alsook verdere begeleiding.
  • Green Goals bvba – Salade Sociale leidt kwetsbare werkzoekenden en anderstaligen op tot horecamedewerker en zorgt voor laagdrempelige toeleiding op maat naar een reguliere job in de Antwerpse horecasector. Na de aanwerving volgt een intensief begeleidingstraject op de werkvloer om de horecawerknemer vast in dienst te kunnen nemen.
  • Samen met het samenwerkingsverband HR³ heeft AddSpice commV een hr-aanbod voor Antwerpse werkgevers met aandacht voor retentiebeleid, slim rekruteren en talentmobiliteit. Per onderwerp is er een online basisaanbod, een verdiepend aanbod via lerende netwerken en een vervolg via individuele bedrijfscoaching.
  • Mooi Werk Makers ondersteunt werkgevers om een innovatief en alternatief hr-beleid te voeren dat het behoud en de instroom van werknemers stimuleert. Door vernieuwende methodieken toe te passen worden bestaande jobs aangepast en nieuwe jobs gecreëerd. Strategische personeelsplanning zorgt voor een optimale bezetting op verschillende niveaus van de organisatie.

Stedelijke steun voor microkredieten
Uit een stedelijke enquête bleek dat de helft van de start-ups en scale-ups in Antwerpen door de coronacrisis op zoek is naar extra financiering. “Jonge bedrijven die op het punt stonden om door te groeien, maar door de coronacrisis klem kwamen te zitten. Kapitaalrondes vielen stil en financieringsbronnen droogden op. Het college besliste in dit kader om een toelage van 200.000 euro toe te kennen aan microStart vzw”, aldus schepen Claude Marinower. Deze instelling financiert starters en gevestigde ondernemers die willen groeien met behulp van kleine leningen. Hierbij gaat extra aandacht naar ondernemers die hiervoor nergens anders terechtkunnen alsook naar starters en zelfstandigen uit verschillende doelgroepen.

Deel dit bericht: