Stad keurt vervoersplan site Sportpaleis goed

pilootprojecten
Openbaar domein

Stad Antwerpen keurde het aangepaste evenementenvervoersplan voor de Sportpaleis-site, die bestaat uit het Sportpaleis en de Lotto Arena, goed. Dat vervoersplan biedt structurele oplossingen voor de mobiliteitsproblematiek bij evenementen in beide locaties. Het gaat om een aanpassing van het plan dat in 2013 goedgekeurd is in het college. De nieuwe ambitie van het plan is om 60 % van de bezoekers aan de Sportpaleis-site te laten kiezen voor duurzaam vervoer. Het vervoersplan zal jaarlijks worden geëvalueerd en indien nodig aangepast.

In 2005 maakte het Sportpaleis een eerste keer een evenementenvervoersplan op. Dit plan bevatte de ambitie om 30 % van de bezoekers met openbaar vervoer naar het Sportpaleis te laten komen en 10 % via collectief vervoer.

In 2013 ging het Sportpaleis, in samenwerking met de stad, nog een stap verder. Omdat de 50/50-ambities uit dit plan ondertussen werden bereikt, stelden de Antwerps Sportpaleis nv en stad Antwerpen een nog ambitieuzer vervoersplan op.

Schepen voor mobiliteit Koen Kennis: “Dit nieuwe plan past in de modal shift die we voor Antwerpen realiseren. De ambitie nu is om 60 % van de bezoekers de verplaatsing op duurzame wijze te laten maken. De recente opening van de 3 park-and-ride zones rond de stad kunnen hierbij het verschil maken. Vanuit elk van deze park-and-rides is het Sportpaleis eenvoudig met de tram en of bus bereikbaar. Ook moedigen we fietsen aan, zie de upgrade die de Noordersingel de afgelopen jaren kreeg. Op lange termijn plannen we de afbraak van het Ringviaduct en overkapping van de snelweg, zodat de hele site nog beter bereikbaar wordt voor zachte weggebruikers.”

Managing director Antwerps Sportpaleis Jan Van Esbroeck: “Al sinds 2007, bij de opening van de Lotto Arena, werken we ononderbroken aan een verbetering van de mobiliteitssituatie bij evenementen. Wij hebben hier hetzelfde belang als onze buren: als onze bezoekers op een vlotte manier de site kunnen bereiken, betekent het ook dat de buurt weinig of geen overlast heeft. We zijn best trots op de resultaten die we tot nu toe haalden en die motiveren ons om nog verder te gaan en nieuwe ambitieuze doelstellingen te poneren. De algemene belangstelling voor duurzaam vervoer helpt ons. Zo zien we bijvoorbeeld het aantal bezoekers dat met de fiets toekomt (het volledige traject maar zeker ook bezoekers die enkel de laatste kilometers met de fiets afleggen) exponentieel stijgen.”

Maatregelen voor duurzaam vervoer

Volgende maatregelen werden al toegepast om duurzame vervoersalternatieven, zoals openbaar vervoer en de fiets, optimaal te promoten en te faciliteren:

 • samenwerking met De Lijn om aanbod openbaar vervoer op elkaar af te stemmen;
 • voorzien van 660 plaatsen in fietsenstallingen;
 • voortdurende opvolging van de mobiliteitssituatie, per evenement, door de mobiliteitsmanager;
 • inzet op communicatie aan bezoekers via de website en infomails met promotie van openbaar vervoer;
 • spreiding aanvangs- en einduur evenementen in het Sportpaleis en de Lotto Arena;
 • voorzien van parkings voor autobussen;
 • voorzien van taxistelplaats;
 • beschikbaarheid van 5.074 parkeerplaatsen op park-and-ride terreinen met verbinding naar de tram;
 • realisatie van enkele parkeergebouwen door Lantis in samenwerking met stad Antwerpen in Merksem, op Linkeroever en op Luchtbal met versterking van openbaar vervoer in overleg met De Lijn;
 • voorzien van lockers.

Volgende maatregelen zullen in de toekomst worden geïmplementeerd:

 • heraanleg Theunisbrug met voetgangersverbindingen en bewegwijzering, deze werken zijn bijna klaar;
 • uitbreiding aantal fietsenstallingen indien blijkt dat er structurele tekorten zijn;
 • beveiligde fietsenstalling voor elektrische fietsen;
 • aangepaste communicatie over vervoersmogelijkheden aan bezoekers in functie van hun profiel.

Deze maatregelen worden allen genomen in samenwerking met het Sportpaleis.

Samenwerking stad Antwerpen en provincie

De doelen in dit vervoersplan kunnen enkel gerealiseerd worden door een verregaande samenwerking met de stad Antwerpen en de provincie Antwerpen. Deze partners engageren zich dan ook om hier mee de nodige inspanningen voor te leveren.

Eerste gedeputeerde provincie Antwerpen Luk Lemmens: “Als eigenaar van het Sportpaleis zijn we natuurlijk heel blij met deze belangrijke nieuwe stap naar een duurzame oplossing voor deze mobiliteitsknoop. Intussen zijn we ook al bezig met een volgende stap. Om ervoor te zorgen dat de bedrijven die naast en achter het Sportpaleis gevestigd zijn ook tijdens evenementen zo weinig mogelijk hinder ondervinden, zal het kruispunt aan de voet van de Theunisbrug verbeterd worden en wordt een bijkomende ontsluiting via de zuidelijke kadeweg aan het Albertkanaal onderzocht.”

Samenwerking De Lijn

Antwerps Sportpaleis nv blijft ook nauw samenwerken met De Lijn via de bestaande samenwerkingsovereenkomst. Bezoekers van het Sportpaleis kunnen met hun toegangsticket gratis gebruik maken van alle vervoersmiddelen van De Lijn om naar de site en terug te geraken op de dag van het evenement. De Lijn zorgt voor voldoende aanbod zodat grote aantallen bezoekers comfortabel het openbaar vervoer kunnen nemen van en naar evenementen. Per evenement bekijken ze samen waar er nog extra aanbod nodig is.

Deel dit bericht: