Stad rolt programma A’REA UP voor gekwalificeerde uitstroom verder uit

pilootprojecten
Openbaar domein

Naar aanleiding van het hoge aantal jongeren dat in Antwerpen zonder diploma de school verlaat, startte de stad in september 2021 met het programma A’REA UP, dat in 2022 verder uitgerold wordt. Dit programma wil er, door middel van een overkoepelende aanpak met concrete acties, voor zorgen dat er meer leerlingen een kwalificatie behalen in het Antwerps onderwijs. Na een eerste tussentijdse rapportering en evaluatie, worden de acties nu verdergezet of indien nodig bijgestuurd.

De ongekwalificeerde uitstroom in Antwerpen is hoog. Elk schooljaar verlaten gemiddeld 1200 leerlingen (22%) de school zonder diploma. Deze problematiek is complex en kan enkel vanuit een samenwerkingsverband in een overkoepelend programma worden aangepakt.

A’REA UP

Met A’REA UP wil de stad er samen met het onderwijs, de jongeren zelf en alle partners, voor zorgen dat meer kinderen en jongeren een kwalificatie behalen in het Antwerps onderwijs. Het realiseren van die ambitie vraagt om een duurzame aanpak en een gezamenlijke doelgerichtheid bij alle betrokken partners. Dit doet ze met wetenschappelijk onderbouwde acties, waarbij het kind of de jongere altijd centraal staat. Deze acties worden blijvend geëvalueerd en bijgestuurd door middel van impactmeting.

Schepen voor onderwijs Jinnih Beels: “De problematiek rond ongekwalificeerde uitstroom is complex en kunnen we niet enkel aanpakken door ingrepen op lokaal niveau. Maar als stad voelen we ons medeverantwoordelijk voor de jongeren en nemen we waar mogelijk dus zelf initiatief met A’REA UP. Er zijn intussen een aantal nieuwe acties opgezet die tijdig geëvalueerd en indien nodig ook bijgestuurd worden. Het vertrekpunt is voor iedere actie gelijk: het kind en de jongeren centraal.”

Het programma A’REA UP bestaat uit 10 inhoudelijke domeinen, die overkoepelend worden opgevolgd. Dat gebeurt door centrale coördinatie van de acties en door verzameling van data voor monitoring. De stad is in overleg met Vlaanderen om ook data uit te wisselen, zo kan de impact en de analyse op stadsniveau opgevolgd worden.

Lopende acties

Een eerste reeks acties ging van start in september 2021. In de loop van dit schooljaar krijgen er heel wat acties, waaronder de reeds bestaande, verder vorm:

  • Verderzetting van de pilootprojecten rond taalbeleid en effectieve didactiek, die worden uitgebreid over meerdere scholen;
  • De uitwerking van een innovatief ondersteuningsaanbod rond de preventie van uitval in het basisonderwijs, samen met gespecialiseerde partners en op basis van een analyse van de huidige problemen binnen dit thema;
  • De stimulatie van vrijetijdsaanbod op maat van alle kinderen en jongeren, onder meer door de lancering van twee uitgewerkte projectoproepen voor kwalitatieve en toegankelijke voor- en naschoolse opvang;
  • Een vernieuwd aanbod rond de lokale infobeurzen voor school- en beroepskeuze die vertrekt vanuit de talenten en interesses van de leerlingen;
  • De uitwerking van een overkoepelende stedelijke visie rond ouderbetrokkenheid, met op basis daarvan in een latere fase een evaluatie van de bestaande acties en de opstart van nieuwe initiatieven.

Het programma A’REA UP zet sterk in op betrokkenheid en participatie. Het onderwijsveld en haar partners worden maximaal betrokken in de projecten en acties via werk- en klankbordgroepen, maar ook door toelichtingen op een netwerk- of scholenoverleg. Na de krokusvakantie zal elke onderwijsprofessional een zakboekje krijgen waarin de 5 principes, die de basis vormen voor elke actie, worden toegelicht. Ook wat betreft de participatie van jongeren voorziet het programma nog concrete acties die voortbouwen op een eerste inspraakmoment in 2021.

Voor elk domein en elke actie wordt sterk ingezet op monitoring en evaluatie, om de effecten van alle activiteiten binnen het programma te kunnen bijsturen waar nodig.

Deel dit bericht: