De Grote Verbinding: voorontwerpen noordelijke Ringparken en conceptontwerp Ringpark Zuid afgerond

pilootprojecten
Openbaar domein

De voorontwerpen voor de Ringparken Noordkasteel, Groenendaal, Lobroekdok en Het Schijn en het conceptontwerp voor Ringpark Zuid zijn afgerond. Deze plannen zijn het resultaat van een intensief co-creatief proces dat de ontwerpteams doorliepen met de omwonenden en de vele betrokkenen. Deze ontwerpen gaan nu naar de betrokken districten, team intendant, de burgerbewegingen en partners die instaan voor de uitvoering van De Grote Verbinding. Zij bekijken onder andere de technische afstemming tussen de parken en andere projecten in de buurt, en de fasering van de volgende stappen richting uitvoering.

In de zomer van 2020 zijn de ontwerpteams aan de slag gegaan om de gekozen leefbaarheidsprojecten voor de vier noordelijke Ringparken verder uit te werken tot uitvoerbare voorontwerpen. Sinds begin 2021 is ook het ontwerpteam voor Ringpark Zuid aan de slag. Net als in de vorige fases van De Grote Verbinding werkten de ontwerpteams samen met heel wat Antwerpenaren, stakeholders en partners: de Vlaamse overheid, stad, haven, burgerbewegingen, Lantis en het team van intendant Alexander D’Hooghe.

Schepen voor mobiliteit Koen Kennis: “De opdracht was van bij de start: hoe verzoenen we mobiliteit en leefbaarheid? Door iedereen mee aan boord te nemen in de ontwikkeling van de Ringparken zetten we hierin beslissende stappen voor Antwerpen.”

Ontwerpen klaar voor volgende stap

De voorontwerpen voor de vier noordelijke Ringparken en het conceptontwerp voor Ringpark Zuid zijn nu afgerond en klaar voor een volgende stap. Alle ontwerpen worden de komende maanden zowel door het team intendant, de betrokken districten en partners als door Lantis, de bouwheer voor de Oosterweelverbinding, grondig nagekeken op hun onderlinge samenhang en aansluiting op de ​ aangrenzende wijken en projecten in de buurt. Ook de verdere technische afstemming met de onderliggende of aanpalende infrastructuur komt hier aan bod.

De burgerbewegingen en betrokkenen, die gedurende het volledige ontwerpproces hebben meegewerkt aan de plannen, kunnen net zoals bij de vorige fases van het proces hun advies over de voorliggende plannen meegeven aan de beleidsmakers.

Na het bundelen van alle adviezen worden de voorontwerpen voor de noordelijke Ringparken in het voorjaar van 2022 definitief goedgekeurd. Vanuit de adviezen kunnen er bijkomende opdrachten aan de ontwerpteams gegeven worden om bijvoorbeeld een deel verder uit te werken of verder technisch af te stemmen met de lopende infrastructuurwerken of projecten in de buurt. Voor Ringpark Zuid worden de adviezen meegenomen in het uitwerken van het conceptontwerp naar een voorontwerp, dat eveneens in het voorjaar van 2022 zal worden goedgekeurd.

Ook in deze volgende fases zullen alle Antwerpenaren nauw betrokken worden bij de verdere uitwerking van de plannen of tijdelijke invullingen langs of op de werken.

Vlaams minister van Mobiliteit en Openbare Werken Lydia Peeters: “Vanuit Vlaanderen investeren we in Antwerpen, niet enkel in de haven en in infrastructuur maar ook in de leefbaarheid van elke Antwerpenaar. Met de Grote Verbinding, waar deze Ringparken deel van uitmaken, zijn we geëvolueerd van een puur infrastructuur- en mobiliteitsverhaal naar een innovatief, participatief leefbaarheidsproject.”

Schepen voor stadsontwikkeling en ruimtelijke ordening Annick De Ridder: “De leefbaarheidsprojecten zorgen voor een historische kans om van de Ringzone een volwaardig stadsdeel te maken. De nieuwe Ringparken hebben sterke en levendige stadsranden nodig om veilig, levendig, bruikbaar en beheersbaar te zijn. Daarom zullen we parallel met de uitwerking van de Ringprojecten ook een ambitieus stadsontwikkelingstraject opstarten. Daar maken we plaats voor nieuwe woningen, voorzieningen en bedrijvigheid maar ook voor sterke verbindingen tussen de bestaande wijken aan beide zijden van de Ring.”

De Ringparken in een notendop

Ringpark Noordkasteel
In Ringpark Noordkasteel, op en rond het nieuwe Oosterweelknooppunt, kan men komen uitwaaien, genieten van het groen of kennismaken met de historische restanten van deze bijzondere site. De vijver aan het voormalige fort blijft het hart van het toekomstige Ringpark. Het SAMGA-plein, ter hoogte van de 19de-eeuwse silo, is de toegang naar het nieuwe park en de verhoogde wandeldijk langs de Schelde. De Oosterweelsteenweg wordt een groene parkweg en nieuwe fietspaden en -bruggen zorgen voor een snelle en comfortabele fietsverbinding tussen de stad, de haven en de Scheldetunnel.

Ringpark Groenendaal
Even verderop maakt Ringpark Groenendaal de verbinding tussen Luchtbal en Merksem. Een deel van het park komt bovenop de tunnels van de vernieuwde Ring te liggen en wordt een belangrijke ontmoetingsplek voor Merksem en Luchtbal. Ook langs de vernieuwde Ring komen nieuwe parken met elk een eigen sfeer, waaronder de Merksemse tuinen en Luchtbal natuurtuinen. Rondom de openingen in de tunnel komt de blikvanger: een stadsserre die zich richt naar het Ringpark. Een groene brug over het Albertkanaal zorgt voor de verbinding met Ringpark Lobroekdok.

Ringpark Lobroekdok
Water is overal in het nieuwe Ringpark Lobroekdok, dat tussen Schijnpoortweg en Noorderlaan ligt. Ook hier ligt een deel van het park bovenop de tunnels van de vernieuwde Ring. Tijdens warme zomerdagen kan men zich hier verfrissen in een zwemdok en een waterspeeltuin. Samen met het opnieuw zichtbare Schijn, de ecologische vooroever aan het Albertkanaal en het water van het Lobroekdok wordt dit gebied een groot waterpark voor de hele stad. Naast water heeft het Ringpark ook vele uiteenlopende groene plekken zoals het park tussen het Lobroekdok en de spoorwegbrug, waar ligweides, sportvelden en groen elkaar afwisselen. Op de kap langs het Sportpaleis komt een schaduwrijke ligweide die aansluit op het zwemdok.

Ringpark Het Schijn
In Ringpark Het Schijn krijgt de Schijnvallei achter de Ten Eekhovelei en Lakborslei een volledige herinrichting, met nieuwe zijtakken voor de rivier, twee eilanden en glooiende oevers. De bestaande toegangen tot het park worden uitgebouwd tot buurtpleinen en een overkapping aan Hof ter Lo verbindt Deurne en Borgerhout voor fietsers en voetgangers. Het Ringfietspad komt tussen de Ring en het Schijn te liggen en maakt met een nieuwe fietsbrug over de Schijnpoortweg de verbinding met het Ringpark Lobroekdok. Aan de andere kant van het park zorgt een fietstunnel onder de Turnhoutsebaan, langs de buitenkant van de Ring, voor de verbinding met het Rivierenhof.

Ringpark Zuid
Ter hoogte van de Kennedytunnel zorgt Ringpark Zuid voor heel wat nieuwe groene ruimte tussen het Kiel, de Tentoonstellingswijk, de Brederodewijk en Nieuw Zuid. Door een compactere inrichting van het op- en afrittencomplex aan Antwerpen-Zuid en de overkapping van de aansluiting met de A12 kan het bestaande groen tussen de huidige snelwegen natuurlijker ontwikkeld en toegankelijk gemaakt worden. Een promenade in de vorm van een hoefijzer maakt de verbinding tussen het centraal gelegen parkdeel en drie (ver)nieuw(d)e buurtparken. Aan de rand ervan zorgen twee ecologische corridors voor de verbinding met het natuurgebied de Hobokense Polder.

Deel dit bericht: