Stad keurt analyse- en visienota voor Scheldeboorden Linkeroever goed

pilootprojecten
Openbaar domein

Het college keurde de analyse- en visienota voor de Scheldeboorden Linkeroever goed. Stad Antwerpen zal daar een groene wandelpromenade creëren. Het ontwerpbureau gaat nu met de nota aan de slag om tot een voorontwerp en nadien een definitief masterplan te komen. Dat wordt verwacht in het voorjaar van 2023.

Stad Antwerpen bereidt zich voor om mogelijke milieuproblematieken zoals overstromingen te voorkomen. Eén onderdeel van die voorbereiding is de ophoging van de Scheldeboorden, zowel aan de rechter- als aan de linkeroever. De Vlaamse Waterweg staat daarbij in voor de dijkophogingen. De ophoging op Linkeroever grijpt de stad aan om daar een groene wandelpromenade te creëren langs de Schelde. Hiervoor wordt een masterplan opgemaakt.

Visie met drie ambities

In maart 2021 ging Bureau Bas Smets aan de slag met een grondige analyse van het gebied. Hierin keken ze onder andere naar de historiek, landschappelijke eigenschappen, mobiliteit en het gebruik van de site. Op basis van dit onderzoek en de input tijdens de eerste gesprekken met de buurt in juni werd een visie uitgeschreven voor de Scheldeboorden.

Schepen voor openbaar domein Erica Caluwaerts: “De visienota is nu door het college goedgekeurd. Dat is heel goed nieuws. Zoals mijn voorganger Schepen Marinower al vaak heeft aangegeven, wordt de leefbaarheid van Linkeroever maximaal opgewaardeerd. We geven Linkeroever terug aan haar inwoners en herstellen de natuur in zijn oorspronkelijke staat. Hiermee maken we van de Scheldeboorden terug een doorlopende groene zone, die we schakelen aan de naastliggende parken. We stellen hoge ambities en gaan nu nader onderzoeken hoe we die ambities volledig kunnen waarmaken.”

Schepen voor ruimtelijke ordening, stadsontwikkeling en haven Annick De Ridder: “Met de goedkeuring van deze visienota zetten we weer een belangrijke stap in de herwaardering van de Scheldeboorden op Linkeroever. Het wandelpark van maar liefst 6 kilometer lang krijgt een stevige facelift. Daarnaast voorzien we  voldoende ruimte voor (kleinschalige) recreatie, zodat deze plek nog knapper en vooral veel toegankelijker wordt en dus weer een trekpleister voor de stad en al haar inwoners.”

Divers oeverlandschap

Het Sigmaplan legt de hoogte van de dijk vast en verdeelt het landschap in een buiten- en binnendijks landschap. Dat binnendijks landschap wordt vandaag gekenmerkt door grote open graszones met hoog opgaande bomen. Door subtiele hoogteverschillen te voorzien in het landschap, zal het een aantrekkelijkere omgeving worden voor fauna en flora. Die hoogteverschillen kunnen bovendien worden ingezet om de wateropvang in het gebied te verbeteren. Op termijn dreigt de ondergrond immers meer en meer te verdrogen. Er worden plaatsen voorzien om water op te vangen en het vertraagd te laten infiltreren, wat zal helpen tegen problemen als droogte. Bij het herprofileren van het landschap worden de bomen maximaal behouden. Buitendijks behoudt de stad het slikken- en schorrenlandschap zoveel mogelijk, en breidt het waar mogelijk uit. Dat leidt tot een divers en duurzaam oeverlandschap en een unieke beleving langsheen de Schelde.

Continue boord

Een meanderend padensysteem organiseert het landschap. Dat vormt logische verbindingen tussen de buurt, de Scheldeboorden en de rechteroever. De paden bieden een verscheidenheid aan wandelmogelijkheden, met in totaal een onafgebroken Scheldewandeling van 6 kilometer lang. Door zijn slingerende vorm brengt het dijkpad de wandelaar soms tot vlak bij de Schelde; dan weer geeft het een breder overzicht tot de rivier met het stadscentrum op de achtergrond. Verder streeft de stad naar een systeem waarbij het gemotoriseerd verkeer zich aan de rand concentreert zodat de Scheldeboorden op die manier ruimte kunnen bieden voor de zachte weggebruikers.

Levendig park

De Scheldeboorden Linkeroever worden de groene tegenpool van de versteende kaaien langs de rechteroever. De nieuwe landschappelijke structuur moet meer biodiversiteit en een meer divers gebruik toelaten. De bestaande functies blijven, en worden waar nodig uitgebreid. Daarbij gaat aandacht naar de interactie tussen de private ruimtes en het omringende park. Daarnaast is er ook ruimte voor rust. Verschillende uitkijkpunten doen de wandelaar stilstaan bij het mooie zicht op de Antwerpse rede.

Volgende stappen

De goedkeuring van deze analyse- en visienota is de eerste stap in de procedure om tot een definitief masterplan te komen. Eerst volgt nu een bijkomend (ontwerpend) onderzoek, dat resulteert in een voorontwerp en uiteindelijk in een definitief masterplan. De verwachting is dat dit masterplan klaar zal zijn in het voorjaar van 2023.

Het plan zal worden gerealiseerd in delen. Deze legislatuur is er reeds budget voorzien voor de omvorming van deelgebied Noord (van de Charles De Costerlaan tot aan het Sint-Annabos) en voor deelgebied Zuid (van de grens met Burcht tot aan de Galgenweellaan). De ambitie is om in de volgende legislatuur aan de slag te gaan in het centrale deelgebied (van Galgenweellaan tot de Charles De Costerlaan).

Deel dit bericht: